Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centraal bond voor inwendige ZjfcNtvtN^ ËN CHtt F4liUNtHROPlSCH£ 1NR1CHT1NOu> CENTRAAL Bï.JPJf AUi 6XADHOUDËRi>KAUi. %ï

. Amsterdam czuid/ KEERT OOK [DE LINKERWANG TOE!

Lezen : De Wet des Heeren.

Mattheüs 22 : 35—40. Rom. 12 : 17—21. Psalm 118 : 6—14. Zingen : Psalm 72 : 2 en 4.

Psalm 91 :1 en 5. Gez. 62 : 5. Psalm 118 : 8.

Wij hebben den 3isten Augustus gevierd, M. H.a) In stilheid, met bescheidenheid, zonder luidruchtig vertoon (op hoog verzoek), maar toch gevierd met een hartelijken danktoon op de lippen jegens Hem, die ons Oranje schonk, en ons met Oranje spaarde in deze veelbewogen tijden, tijden van beroering daarbuiten en van revolutiegeest binnen de grenzen der volkeren.

Wat onderscheidt ons toch boven anderen, dat wij aldus gezegend worden ? Zijn wij niet minder dan „al deze weldadigheden en dan al deze trouw", (Genesis 32 : 10) die God aan ons bewees ? Wat zijn onze beproevingen — die ik toch niet licht acht, noch onderschat — bij de rust die wij genieten, bij het voorrecht dat geen onzer zonen nog behoefde te sneuvelen in vreeselijken kamp ? Kunt ge u indenken in de smart der naburige volkeren, waar de rouw nog steeds vermeerdert, het lijden nog steeds verzwaart, de vroegtijdige graven — getuigen van 's menschen moordlust -— nog steeds in aantal toenemen ?

„Oranje boven!" juichen wij. „Bescherm, o God, bewaak den grond waarop onz' adem gaat," smeeken wij tevens. „Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!" getuigen

*) Groote Kerk, Rotterdam, 2 September 1917.

Sluiten