Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die „Wilhelmus van Nassauwen", onze nationale held, waarop wij trots zullen blijven, waarvoor wij God steeds vuriger zullen danken, is als het ware de incarnatie onzer Nederlandsche

ziel geweest. Een karakter gevormd door de omstandigheden, onder Gods leiding, gehard in dén strijd om gewetensrust en gewetensvrijheid voor iedereen. Een man die ons verklaart waarom vaderlandsliefde voor ons samenvalt met liefde voor het Huis van Oranje.

„Waardoor toch heeft dat Huis de Souvereiniteit verworven en verdiend ? door de liefde van het Volk. Doch waardoor viel aan dit huis de volksliefde in zoo ruime mate ten deel ? door het beleid, den moed, het genie schitterend in de merkwaardige volgreeks van Vorsten, waarvan wellicht geene geschiedenis een tweede voorbeeld oplevert ? O ja, hierdoor ten deele. Door de bescherming van het Protestantisme, door handhaving van de gewetensvrijheid, van de onafhankelijkheid van onzen Staat en van andere Staten van Europa ? O ja, ook hierdoor grbotendeels. Doch waardoor bovenal ? omdat het de hand ter bescherming aan alle verdrukten heeft gereikt; omdat het, in kerk en school, niet enkel voor Protestanten, maar voor elke gezindheid zich tegen onrechtvaardigen ijver verzet heeft.... Van daar het innige der volksliefde, van daar het nationale Nder wederzijdsche betrekking, vandaar de heerschappij over de harten, vandaar de onbeschreven souvereiniteit, welke in 1813 op schrift gesteld werd; zoodat de opdracht niet anders geweest is dan het brengen van de slotsom der volkshistorie in staatsrechtelijken vorm." (Groen v. Pr.)

Voorwaar, Nederland verkeert als natie, in bijzonder gunstige omstandigheden. De echt-Christelijke, gezond-democratische leuze: Vrijheid, gelijkheid en broederschap, kan in zijn midden uit volle borst worden aangeheven, zonder als een revolutieleuze te klinken, daar zij samenvalt met het devies der Oranje's : Je maitiendrai, ik zal handhaven.

„Het is den Nederlandschen Staat een eigen voorrecht, zegt weder Groen, dat het grondwettige Koningschap eenzelvig met. het historische Koningschap is. Hier is het Koningschap, meer wellicht dan in eenig land, met republikeinschén zin en geest doorvoed, heeft een republikeinschén wortel, is geboren uit de

Sluiten