Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mondeling iets meer te maken hebben.

Hoogachtend,

M. v. L....

De lezer vergelijke vorm en inhoud van beide brieven en vergunne mij een paar kantteekeningen.

Bij 3. Het geldt hier een zaak, die nog nadere opheldering behoeft. De familie X beweert een bezoek te hebben gehad van kapelaan S., die afdoenden bijstand beloofde, indien de kinderen Roomsch mochten worden. Toen dit geweigerd werd, kwam kort daarop een aanmaning van de „Vereeniging van Grondeigenaren,'' om f8.40 achterstallige huur te betalen, daar men anders op straat zou worden gézet. Ik houd niet van die „toevalligheden.'' En gij, lezer?

Bij 1, 2, en 4. De dames schijnen zich het verloop der gansche geschiedenis niet goed meer te herinneren.

a. I k ben niet begonnen met te „controleeren." Men is mijn hulp komen inroepen.

b. Allerminst heb ik eenige „connectie" met de dames-catechisten aangeknoopt; zij hebben zich uit zichzelf ten mijnent vervoegd.

En waarvoor ?

Om de eerlijkheid van haar methode van werken te betoogen. Daartoe noodigden zij zelf tot bezoek en onderzoek uit.

Was het dan niet mijn recht en mijn

Sluiten