Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten allen tijde, of bijzonder in deze dagen, beroert, en ik antwoord u : Vanwege de zonde brengt deze wereld doornen en distelen voort, en geen verbetering is daar te verwachten, zoo men die macht, die heerschappij, dat doorwerken der zonde op elk Tevensterrein niet erkent, zoo men niet de toevlucht neemt tot Hem, die een Verlosser der wereld en een Zondenvernieler is.

En hier raken wij het punt waarop de Christenen in hun levens- en wereldbeschouwing afwijken van hen die buiten Christus leven, ook natuurlijk in hun opvatting van den arbeid en van den weg tot verbetering der arbeidsvoorwaarden, der omstandigheden waarin de menschheid gemeenschappelijk werkt tot haar groot en heerlijk doel. Dat er naast de onvermijdelijke gevolgen van den zondenval, o.ok allerlei ongerechtigheden zijn, allerlei wanverhoudingen, allerlei disharmonie, aan wier beëindiging en opheffing met alle kracht gewerkt moet worden, spreekt van zelf, wordt door ieder denkend mensch toegegeven. Maar wanneer een ongeloovig socialisme, of een alles-ontwrichtend bolsjewisme, of eenig ander meer kapitalistisch getint stelsel buiten het Christendom, ons komt zeggen : „Wij willen de omstandigheden met geweld wijzigen; wij willen met den sterken arm, met alle dwangmiddelen waarover wij beschikken, hetgeen wij een ideaaltoestand achten, trachten te verwezenlijken," dan roepen wij hun waarschuwend en vermanend toe : „Gij bederft wat er goeds mocht zijn en idealistisch in uw streven, door uw uitgangspunt, dat precies hetzelfde is als dat van uw tegenpartijders, wier zelfzucht en misbruik van machtspositie gij bestrijdt; gij blijft aan den buitenkant; gij peutert aan de wijzers, doch veronachtzaamt het uurwerk; omdat gij geen rekening houdt met de zonde ; omdat gij weigert de toestanden en verhoudingen dezer wereld te beschouwen bij het licht van Góds Woord, bij het licht der eeuwigheid."

En wilt gij weten, hoe wij, geloovigen, tegenover al deze dingen staan, ja moeten staan ?

* *

Wij, , die den Naam van Christus dragen ; wij, die wenschen te leven te midden der hemelsche werkelijkheid, omdat deze

Sluiten