Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nische streven, en in Gods naam, een gebiedend „tot hiertoe en niet verder" doen hooren. O, zeker, wij weten dat daar een geestdoodend, machinaal werk is, dat zoo spoedig mogelijk moet verdwijnen en door machines dan ook maar moet worden verricht ; dat, in elk geval, tot een minimum moet worden gereduceerd: maar, overigens, als wij het werk verrichten dat ons door onze krachten, capaciteiten, studie of opvoeding is aangewezen, dan zullen wij — staande in de vrijheid „waarmede Christus ons heeft vrijgemaakt", wetende dat in Christus elk onderscheid is opgeheven — ook eerbied eischen voor onzen arbeid, in de overtuiging dat onze vereelte handen en onze door zware lasten gebogen rug voor God gelijk staan met de fijn ontwikkelde hersenen van den grootsten geleerde, van het edelste genie, en zeker verre verheven zijn in waarde boven de welverzorgde handen of de rechte gestalte van hen, die nimmer eenige serieuze inspanning kenden. Zijn wij dienstknechten ? Ook dienstknechten kunnen „vrijgekochten des Heeren" zijn en met waardigheid „dienen", zonder eenige „aanneming des persoons", ziende op Hem, die op aarde kwam juist om te dienen en Zijn leven te geven „tot een rantsoen voor velen". Zijn wij heeren ? Met vreeze en beving zullen wij die verantwoordelijkheid aanvaarden; zullen wij bidden, nimmer in dwingelandij of tyrannie te vervallen ; steeds voor oogen houdende, dat wie hoog staat ook zeer diep kan vallen, en dat wie vijf talenten ontving, ook voor vijf rekenschap zal moeten geven. In alle omstandigheden en verhoudingen des levens trachten wij ons te herinneren, dat wij „elkanders leden" zijn ; dat in het maatschappelijk organisme niemand kan worden gemist; dat dé minste leden soms de nuttigste zijn, en dat, gelijk niemand „voor zichzelf leeft noch sterft", ook niemand voor zichzelf mag werken, doch steeds voor Christus en den naaste. Zijn wij arm ? Wij zullen streven naar verbetering onzer positie, zeer zeker ; doch ook tevens denken aan het woord van den Spreukendichter : „Een droge bete en rust daarbij, is beter dan een huis vol geslachte beesten, met twist"; of aan dit andere woord van kinderlijk geloofsvertrouwen : „Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien den rechtvaardige verlaten noch zijn zaad zoekende brood."

Sluiten