Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een eisch, die door kardinaal van Rossum tijdens het Eucharistisch congres gesteld is geworden. Daar luidde zijn woord: „Wij eischen eerbiediging van de Eucharistie".

Zoo groot is het Roomsche gevaar, dat- ook vorst Bismarck zeide: „De Syllabus bevat leerstellingen, wier doorzetting van de zijde der Katholieke Kerk elk wereldlijk staatsgezag onvoorwaardelijk aan het wankelen brengen moet".

Onderschat zulk een uitspraak toch niet.

De doorvoering van de Syllabusstellingen brengt het staatsgezag aan het wankelen; welnu, waartoe zijn wij dan in Nederland gekomen?

Wij bezitten in Nederland een Internuntius. En de van veel pretentie getuigende woorden van de vorige internuntius (deze is inmiddels terug geroepen) gesproken bij zijn intrede tot onze Koningin, ligt nog versch in ons geheugen.

• Dan niet te vergeten ons gezantschap bij het Vaticaan.

Eerst was het een tijdelijk gezantschap, doch de regeering bepaalde niet, wanneer dat tijdelijke zou worden opgeheven. Zij bracht dat tijdelijke gezantschap onder de vaste gezantschappen; dus niet bij de tijdelijke zendingen.

Hier werd dus door onze regeering erkend, dat de Paus de stedehouder is. Indien het anders is, dan had de regeering zich gehouden aan de woorden van Dr. A. Kuyper (Standaard 1899, 25, 28, 29 Dec): „Wie

Sluiten