Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelooft, dat de Paus stedehouder is van Christus, moet er op staan, dat de Paus een legaat zendt, en dat deze vooraanzitting heeft. Wie dit niet gelooft, moet zich tegen eiken exceptioneelen maatregel ten gunste van den Paus verzetten".

Wat doen wij Protestantsche natie met een gezant uit Rome, die alles in het werk moet stellen, om in vereeniging met de Ned. Priesters en R. K. regeerings-> personen, om Rome de macht in Nederland te bezorgen. Om te bewerken, dat alle verordeningen van den Apostplischen stoel worden opgevolgd. De gezant is er en hoe krijgen wij hém hier vandaan?

Wij bezitten ook een R. K. Universiteit, waarin de eenige en volle waarheid voor een ieder noodig, wordt geleeraard. Het is de universiteit, die zijn toehoorders straks als advocaten, rechters, geneesheeren, scheikundigen, staathuishoudkundigen, leeraren aan gymnasia en hoogere burgerscholen, sociale leiders of raadslieden, opvoeders en schrijvers, ons volk zullen voorgaan, leiden en onderrichten.

En die allen zijn geroepen om het Pauselijk doel te bevorderen. Dezen zullen straks hun schreden zetten, de een als rechter in een gerechtshof, een ander in den Burgerlijken stand enz., zoodat in de toekomst zekerheid bestaat, dat alle riiet-R. Katholieken door hen verdrongen worden.

En stellen wij ons de vraag: hoe is deze universiteit tot stand gekomen? Dan kunnen wij beginnen met te zeggen, dat het bestaan van de universiteit getuigt van

Sluiten