Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar is het kwaad aanwezig door den Heiland zoo krachtig bestreden. En dat kwaad wordt bij allen gevonden, allen die •den rijkdom in God nog niet leerden kennen. Jongelingen en jongedochters verlangen het geld om te kunnen genieten. Op rijperen leeftijd zoekt men het geld om macht en invloed uit te breiden, om zijn maatschappebjke positie te bevestigen. Grijsaards - o schande - met één been vaak in hét graf, grijpen maar het geld om het geld, en dat is zeker wel dé meest afzichtelijke vorm van gierigheid, die zich laat denken. Welk jeen levensideaal en levensdoel: couponnetjes te knippen, telkens weder vreezende een daling op de beurs, terwijl men in den geest zijn erfgenamen reeds hoort kibbelen over de nagelaten schatten! ,,Gij dwaas 1"

„Het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijne goederen". Zal rijkdom ziekte en smart uit uw huis kunnen weren, M.H.'? Zullen de schatten dezer aarde aan uw kind, dat opj het krankbed nederkgt, de gezondheid wedergeven? Kan het geld de pijn uws harten verminderen, als trouweloosheid in vriendschap of befde u ongeneeslijke wonden toebracht? Kunnen uwe goederen, vele of weinige, ook maar één uur aan uw leven toevoegen; kunnen zij ook maar voor enkele seconden het zwijgen opleggen aan de stem die beveelt: ,i,Nog dezen nacht?" En als zij zelfs dat niet kunnen, wat zouden zij vermogen voor de eeuwigheid, voor dat leven, dat de Heiland aan de Zijnen schenkt en dat den dood trotseert ? Dwaas was de arme man uit onze gelijkenis, omdat hij zijn leven, zijn lot, zijn toekomst in eigen handen waande; dwaas ook, omdat hij meende waarbjk gélukkig te zullen \zijn, echt te kunnen, genieten, als zijn schuren vergroot en zijn huizen vermenigvuldigd aouden zijn. Geldt niet van alle aardsche goederen het woord des Heeren: „Wie van dit water drinkt zal wederom dorsten"? Dwaas was bij, omdat hij zichzelven schatten vergaderde zonder rijk te zijn in God.

Want dat is het geheim van allen warten vrede, dat is het geheim van het leven, dien naam alleen Waardig: rijk te zijn in God. Die schatten deekchtjg te zjjn geworden, die geen ïtoest verderft, waaraan geen mot kan knagen; den Heiland te kennen in de kracht van Zijn verzoeningswerk, in de kracht Zijner opstanding; Hem te kennen als den levenden Heiland. ;„Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus." (Rom. 5:1). En dan

Sluiten