Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet leeren DENKEN, zoodat slordige taal steeds wijst op een zeer ernstige fout, die met het geestelijk leven samenhangt; terwijl Pascal en Buffon zelfs het karakter van den mensch achter den stijl van den schrijver zoeken, ja, uit zijn taal kunnen lezen. „Ik haat het Fransch met een volkomen haat," zeide dit jaar tot mij een candidaat, die overigens een uitnemend examen deed; „het luistert zoo nauw en niets kan er mee door". De grammaticale moeilijkheden hadden hem de heerlijke schoonheden der Fransche taal onopgemerkt voorbij doen gaan. Hoe de schitterende stanza's van Polyeucte of het gebed van Esther of de koren van Athalie (door Voltaire terecht genoemd het meesterwerk van den menschehjken geest), ook maar eenigszins te waardeeren, als men bij het lezen of vertalen van dergelijke sublieme verzen slechts denkt aan een vervelende „taak", die op z'n tijd ,,af" moet zijn? Daar moet iets op gevonden worden.

,, 1 IUC iUUUl K 'J ï.1 wviA.^.., o —

leeraren, „als wij eens letterkundige avonden voor de hoogste klassen van H.B.S. en Gymnasium organiseerden? Wij zouden daar een onderwerp behandelen, dat niet geheel vreemd >is aan het program van het eindexamen; maar toch zóó, dat de gedachte aan huiswerk, repetitie of examen, niet belemmerend werkt op de jeugdige hoorders en uitsluitend de belangstelling voor het behandelde bij hen wordt opgewekt. Aan die avonden zou men een gezellig karakter kunnen geven; er zou wat gezongen en gemusiceerd worden door bekende artisten, die met ons streven sympathiseeren; soms door de jongelui zelf. . . . enfin, wij zouden in onderling overleg, en rekening houdende met den smaak der jeugd, zonder ons te binden aan een vaststaand, schoolsch program, in deze doen „wat onze hand vindt om te doen". Voelt gij daar iets voor?"

Onmiddellijk werd medewerking toegezegd en verleend door de meesten, voor wie ik deze losse plannen ontvouwde; met dit resultaat, dat wij nu reeds weldra acht jaar in de goede richting werken, en dat ook buiten Rotterdam telkens inlichtingen worden gevraagd, en pogingen worden aangewend, om tot „iets dergelijks" te komen.

Gemiddeld worden vijf a zes avonden in „Geloof en Vrijheid" per winterseizoen georganiseerd, terwijl wij verleden jaar ook op den Linker-Maasoever twee avonden mothten houden, en meerdere soortgelijke samenkomsten ook elders worden begeerd.

Laat ik hier met groote dankbaarheid de namen neerschrijven van hen, die ons ter zijde stonden en ons hun medewerking verleenden:

Sluiten