Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de behandelde onderwerpen enz. worden geheel aan de keuze eer cursisten overgelaten en ik meen te kunnen zeggen, dat het een leerzaam uurtje van Fransche conversatie en vrije gedachtenwisseling is.

Of dit Fransche werk iets te maken heeft met den arbeid van het COMITÉ TOT BIJSTAND AAN DE PROTESTANTSCHE KERKEN VAN FRANKRIJK ? - t'

In geenen deele; maar toch ben ik blij, terwijl ik dat misverstand even uit den weg ruim, ook de aandacht op dat Comité te kunnen vestigen. Gevormd, onmiddellijk na den oorlog, om de Kerken der verwoeste streken te helpen wederopbouwen, en samengesteld uit afgevaardigden van verschillende kerkgenootschappen, is het sinds dien „diligent" gebleven, daar de nooden onzer Fransche geloofsgenooten, belaas, met op afdoende wijze waren gelenigd met het herstel van kerkgebouwen, pastorieën enz. enz., der ongelukkige tien departementen van Noord-Frankrijk.

Spoedig kwam de finantiëele crisis het bestaan der Kerken zoo bemoeilijken, dat het voor velen werd een kwestie- to be or not to be.

Zoo bleek de arbeid van ons Comité steeds even noodzakelijk, en zoo ontstond een blijvend en levendig verkeer met de Fransche vrienden, dat aan weerszijden de schoonste vruchten afwierp. Fijne, ontwikkelde geesten van verschillende landen kunnen met anders dan groote voldoening hebben van geregeld en persoonlijk contact. Het was dan ook volkomen juist opgemerkt van den heer M. Nicault, Fransch consul te dezer stede, toen hij het optreden van ons Fransch-Nederlandsch Comité aanprees als een der beste middelen om te komen tot een steeds beter elkander begrijpen en waardeeren aan deze en gene zijde van de Belgische grenzen. Het was een zeer schoon oogenblik, toen, bij diezelfde gelegenheid, onze nestor en praeses, Ds. P. Groote, tot Officier de 1'Instruction pubhque werd benoemd. Wil iemand meer weten van dezen arbeid, of voelt iemand zich gedrongen iets voor deze goede adressen- 3D kan men terecht aan de volgende

ï?'c ^00te Pffsident, 10 Oranjelaan, Hilversum. fT V- ^kema- l63 v. Breestraat, Amsterdam. tY' «, t H?°ykaas' 3 Snellinckstraat, Rotterdam. Dr. W J M. Engelberts, 18 Gelderschekade, Amsterdam. Ut. t. J. Krop, secretaris-penningmeester, 19 Willebrordusplein, Rotterdam, Giro 70603.

En nu eindig ik, al zou er nog veel te zeggen zijn, want anders krijg ik het met de uitgevers van dit boekje te kwaad.

Sluiten