Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen door de hartstochten en gedwongen hun doeleinden te bevorderen. Wij staan versteld, hoe het menschelijk denken zich in dienst stelt van de goden van dezen tijd. Vooral het „verraad der klerken (geestelijke werkers)" is verbijsterend. Tegen deze hartstochten is maar één macht opgewassen, het gelóóf, het hartstochtelijk geloof, dat de ware geestdrift bezit, de drift van den Heiligen Geest; het geloof, dat niemand anders kan dienen dan dien God, dien het kent door Jezus Christus, het geloof dat in Christus den Gezondene, den Heiland begroet; Christus, die niet alleen in de kerken werkt, maar die toch vooral door de kerken, door Zijn kerken, Zijn Rijk wil vestigen in de harten, om aldus het rijk der demonen te weerstaan.

Christus' roepstem.

Wanneer men zijn oor te luisteren legt, dan hoort men Christus' stem wel klinken dwars door het trotsche menschengebral en brute wapengekletter heen. Zoo lazen we dit jaar in een herderlijk schrijven van de bisschoppen der Episcopale kerk in Amerika:

„Als Christenen nemen wij niet deel aan pogroms, die de grondbeginselen van den Vredesvorst verkrachten. Oorlog is moord in het groot. De eenige gewapende macht te land of ter zee, die gerechtvaardigd kan worden, is een politiemacht ter handhaving der orde. Het getuigenis van den wereldoorlog bewijst de zondige dwaasheid van zulk een strijd. Zijn gevolgen eindigen in verwarring en wanorde, waarvan wij den omvang niet kunnen beseffen. De Christelijke Kerk kan en wil haar trouw en aanhankelijkheid aan haar Heer niet verloochenen, door haar sanctie te geven aan eenig plan, hetzij nationaal, hetzij internationaal, dat uitloopt op de vernietiging van alle menschehjk leven."

De meest bekende predikant der Vereenigde Staten, de New-Yorksche predikant Dr. H. É. Fosdick, sprak het vorige jaar in een preek, die door heel Amerika ging: „Ik heb als legerpredikant den oorlog meegemaakt. Ik beloog eerst mijzelf, en daarna den soldaat. Ik weet nu, wat de oorlog is. Ik zweer den oorlog af, en nimmer weer wil ik, op directe of indirecte wijze, eenigen anderen oorlog sanctionneeren of steunen." En in Engeland heeft de bekende Londensche prediker Dr. H. R. L. Sheppard, kanunnik der St. Paulskerk, onlangs deze korte verklaring ter onderteekening gepubliceerd: „Ik zweer den oorlog af en zal nimmer weer een oorlog, welken ook, direct of indirect, steunen of sanctionneeren." Alleen mannen mochten teekenen. Dr. Sheppard ontving daarna tienduizenden

Sluiten