Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente en particuliere kantoren en in menigen tak van bedrijf kan mede leiden tot bevordering van Zondagsrust.

De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust meent nl. dat de vrije Zaterdagmiddag de gelegenheid geeft tot het vroeger uitbetalen der weekloonen waardoor het doen van inkoopen van allerlei aard vergemakkelijkt wordt én waardoor het onnoodig werk op den Zondag kan ophouden of althans belangrijk ingekrompen kan worden.

Ook voor de sport is de vrije Zaterdagmiddag een weikomen gelegenheid tot het houden van wedstrijden en daardoor kan veel drukte van allerlei aard van den Zondag worden afgeleid en gebracht op Zaterdagmiddag.

De arbeid van onze Vereeniging heeft mede ten gevolge gehad dat vele vereenigingen en bonden en organisaties in hunne reglementen en programma's de bevordering van Zondagsrust hebben opgenomen.

Niettegenstaande al deze arbeid en de inderdaad schitterende resultaten die werden verkregen, moeten toch nog duizenden in de groote steden en ten platten lande geheel geholpen worden, en om die allen vrij te maken van den slavendienst, opdat de Zondag voor zoovelen mogelijk een rustdag kan zijn, wil onze Vereeniging voortgaan en helpen waar ze kan. Onze taak is niettegenstaande reeds zooveel is tot stand gekomen nog lang niet afgeloopen. We komen Uwe hulp vragen om dit doel te bereiken; eendracht maakt macht.

Bij' de afdeelingen en correspondenten, wier adressen, zooals we reeds zeiden, hierachter zijn afgedrukt, kunt ge terecht om te vernemen wat gij te doen hebt om een afdeeling te stichten of als correspondent te kunnen optreden of U als lid aan te sluiten. Financieele bezwaren zijn daaraan niet verbonden; het lidmaatschap kost slechts vijftig cent per jaar (minstens) dus ongeveer één cent per week en die kan ieder missen.

Sluiten