Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij wordt in haar geheel vertegenwoordigd door het Hoofd Bestuur.

De zorg voor plaatselijke behoeften en belangen is inzonderheid opgedragen aan de Afdeelingen en de Correspondenten.

Art. 4.

Leden der Vereeniging zijn allen, mannen en vrouwen, die tot bovenstaand doel willen medewerken en zich verbinden tot een jaarlijksche contributie van minstens f 0.50, verschijnende 1° Mei. De leden der Vereeniging, die minstens ƒ5.— per jaar bijdragen, worden begunstigende Leden genoemd. Het Vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 5.

Waar twaalf Leden zich vereenigen, kan een Afdeeling worden opgericht.

In een en dezelfde plaats kunnen echter twee Afdeelingen bestaan, nl. een mannen- en een vrouwen-afdeeling.

Iedere afdeeling is vrij in de wijze van hare inrichting en de regeling van hare werkzaamheden, mits die niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Statuten. Deze werkzaamheden bepalen zich uitsluitend tot hetgeen betrekking heeft op de belangen der Afdeeling zelve. Is eene Afdeeling echter van oordeel, dat werkzaamheden moeten worden verricht, die het belang der geheele Vereeniging gelden, dan geeft zij daarvan het Hoofdbestuur onverwijld kennis. De reglementen der Afdeelingen moeten ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur worden ingezonden.

Waar geene Afdeelingen bestaan, kan het Hoofdbestuur Correspondenten der Vereeniging aanstellen.

Sluiten