Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N- T. gegeven wordt om sabbat te houden is hier in vers 11: «Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan«, doch dit is niet de zevende dag maar de rust die er overblijft voor het volk van God. «Zoodat wij dienen in nieuwigheid des Geestes niet in de oudheid der letter.« Rom. 7: 6; 2 Cor. 3 : 3 en 6. Komt herwaarts tot Mij,- allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust (sabbat) geven. Matth 11: 28 en 20. Die ware sabbat zal dan eene dubbele bedrijvigheid werken, gelijk de priesters in het heiligdom, om de ware beteekenis van den sabbat (Jes. 58) aan de wereld bekend te maken, niet bestaande in het lichamelijk rusten op een zevenden of den zevenden dag, doch door alle dagen te werken gelijk Christus en Zijn Vader. Make God door Zijn H. G. ons dit karakter meer en meer deelachtig.

LETTER EN GEEST.

Na het boven aangetoonde zal wellicht de vraag rijzen: «Neemt de geest dan de letter weg?« m. a. w. kan de 7e dag als sabbat niet staande gehouden worden naast de geestelijke sabbat? Het antwoord is als zoodanig neen. Waar het lichaam gekomen is, moet de schaduw wijken ; zie slechts de offeranden, besnijdenis, tempel etc. Waar dit niet geschiedt, wordt men door de letter een overtreder. Rom. 2 : 27. Die de besnijdenis, uit gezondheidsoogpunt verricht, doet zeker geen zonde, doch indien we het noodzakelijk beschouwen ter zaligheid, maakt het Christus onnut. Evenzoo met den sabbat. Hij, die een wekelijkschen rustdag nemen wil, doet zeker geen kwaad, ook al doet hij da^t op den zevenden dag. Indien het echter nog als noodzakelijk ter zaligheid wordt voorgesteld, werpt het eene schaduw over de ware rustl De sabbatvierders zijn in hun eigen gevpel beter dan andersgeloovigen, omdat zij naar hunne meening beter in Gods geboden wandelen dan anderen. Het maakt meestal hoogmoedig in plaats van ootmoedig, terwijl het in vele gevallen eigengerechtigheid kweekt, nog daarge-

Sluiten