Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durven maken, nadat de uitslag van de stemming over het leerstuk der pauselijke onfeilbaarheid, welke stemming bij zitten en opstaan had plaats gehad, in deze bewoordingen was bekend gemaakt: „F ere om nes surrexerunt" (bijna allen zijn opgestaan). — „Ferae omnes surrexerunt" (alle beesten zijn opgestaanI) vertaalde Monseigneur Darboy tot stichting van zijn buurman, Monseigneur Manning.

Juist in dien tijd begon Mevrouw Peyrat te gevoelen, dat zij, door een aantrekkingskracht waaraan zij eerst weerstand bood, om er eindelijk aan toe te geven, werd meegesleept naar het Roomsch-Katholicisme. Sinds lang reeds was zij onder den betooverenden invloed van de uiterlijke eenheid der Roomsch-Katholieke Kerk, terwijl zij zich eveneens aangetrokken voelde tot haar realistische opvattingen over de sacramentsgenade in Doop en Heilig Avondmaal. Wellicht zou men' erin geslaagd zijn haar °P deze helling tot staan te brengen bij het begin van de crisis, door haar aaö te moedigen om haar toevlucht te zoeken in' de Luthersche Kerk, welke haar lievelingskerk geworden scheen te zijn. Ongelukkigerwijze namen de Protestantsche raadgevers van Mevr. Peyrat voor haar arme, gewonde ziel niet die teedere voorzichtigheid en die schier moederlijke voorzorgen in acht, die voor haar, noodzakelijk geweest zouden zijn. Daarentegen wisten de leden der Roomsch-Katholieke geestelijkheid, tot welke de echtgenöote van den predikant van St. Germain-en-Laye zich had gewend met goedvinden van haar echtgenoot, die, uit eerbied voor haar geweten, in alles berustte, haar tot zich te trekken met' die geraffineerde sluwheid, die van de wereld der Roomsche geestelijkheid een onvergelijkelijke school

Sluiten