Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van diplomatie maakt, in den etymologischen zin des woords, aangezien „diplomaat" van een Grieksch woord komt, dat „dubbel" beteekent. Zooals men verder zal zien, had de priester, die door een afschuwelijke leugen haar het hoogste denkbeeld wist te geven van de Roomsen-Katholieke verdraagzaamheid, de handigheid haar niet direct aan te sporen tot het doen van den beslissenden stap. Hij stelde er zich voorloopig mede tevreden den strik gereed te maken, in de hoop dat het slachtoffer van zijn list er van zelf wel in verward zou raken.

Zoo werd Mevr. Peyrat Roomsch-Katholiek, of tenminste geloofde zij het te worden. In werkelijkheid was haar geloof te levend en te zeer doorleefd, dan dat zij zich ooit geheel had kunnen buigen onder het juk der Roomsche geestelijkheid. Om hun slaven met eenig succes te kunnen behouden, moeten de dwingelanden ze reeds van de wieg af tot zich nemen en hun reeds vroeg de melk der slavernij ingeven. Mevr. Peyrat, die zoo lang het voedsel der volwassenen, het brood der vrije en sterke zielen had genuttigd, moest den leidslieden van haar geweten wel een onrustbarende verovering toeschijnen. De Pressensé heeft zeer terecht met het oog op haar gezegd: „Men geneest niet van een persoonlijk geloof".

Toen Mevr. Peyrat zich evenwel openlijk RoomschKatholiek verklaard 'had, na den dood van haar echtgenoot, achtte men zich niet meer verplicht haar met zooveel behoedzaamheid te behandelen. Na haar eerst als slachtoffer behandeld te hebben, had men de onvoorzichtigheid en de onbeschaamdheid het hart volledig voor haar uit te storten als voor een medeplichtige. Dat was te veel. Van dien dag af vervlogen haar

Sluiten