Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roomsch-Katholiek!" Een bekend predikant had de onvoorzichtigheid (en ik voeg er bij de lichtzinnigheid) mij te schrijven: „Als het met mij zoo. stond als met U, zou ik niet aarzelen Roomsch-Katholiek te worden." Ongetwijfeld had hij mijn bladzijden niet geheel gelezen.

Aan den anderen kant gaf pater Adolphe Perraud J), toenmaals hoogleeraar aan de Sorbonne, een openbare les, die door L e Corre'spondant werd weergegeven en dadelijk daarop in brochurevorm gepubliceerd onder den titel: La Crise protestante et la Crise catholique. (De Protestantsche en de Katholieke Crisis). Ik werd er voortdurend in aangehaald en hij eindigde met te zeggen: „O ziel, gij zijt onze zuster!" en andere dergelijke dingen.

Ik was zeer verrast toen ik bemerkte, dat ik Roomsch-Katholiek was en ontdekte, dat zooveel studie, lectuur en werken dit onvoorziene resultaat hadden, dat zij mij met gesloten oogen leidden, daar waar ik niet wilde gaan.

Zelfs toen heb ik nog lang geaarzeld; maar terug gestooten door de mijnen, aangetrokken door de anderen, geloofde ik dat allen zagen wat ik zelf niet onderscheidde. Juist in deze gemoedsstemming vond mij die treurige Synode, en toen ik alles hoorde ontkennen: de Godheid van Jezus-Christus, Zijn opstanding, alles wat den grondslag van het geloof uitmaakt, terwijl de „rechterzijde" soms lachte om de grappige woorden harer tegenstanders, toen was mijn besluit genomen.

Ik zeide tot mij zelve: „Dat kan daar de Kerk van Christus niet zijn. Ik ben wellicht niet zoo Roomsch-

i) In 1874 tot bisschop van Autun benoernd en l)d van de Fransch,? Aca^}em_ie jn {882.

Sluiten