Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verrassende voor een niet-Angelsakser is, dat men er op uit is te bewijzen, dat de Britten de bedoelde Verloren Stammen zijn, althans de verloren Stammen van Jozef (Ephraim en Manasse), welke beiden in den Bijbel beschreven zijn als het uitverkoren volk bij uitnemendheid. Verder gaat men niet.

Toen schrijver hierover voor het eerst hoorde, haalde hij — wat wellicht een ieder zal doen — zijne schouders op. Hij begreep die liefhebberij niet om coüte que coüte Israëliet te willen zijn en hij meende dat dit verlangen de verwording was van godsdienst of zelfverheerlijking.

Het geval begon echter interessant te worden bij nadere kennismaking. Deze had plaats in de laatste oorlogsjaren, en het bleek hem een niet weg te cijferen feit dat deze geheime overtuiging een inspireerende stuwkracht, ja misschien wel de oppermachtigste factor was om de overwinning in het voordeel van de Geallieerden te verzekeren. Het was het geloof dat het Britsche ras door God uitverkoren was.

Het begon dus de moeite waard te worden beter op de hoogte te komen van de gronden waarop die overtuiging berustte.

Spreken kan men moeielijk over zoo'n onderwerp. Niemand loopt gaarne te koop met zijn godsdienstige overtuigingen. Maar de literatuur bestond. Na kennismaking hiermede werd schrijver overtuigd dat er onmiskenbaar verband bestond tusschen Engeland en Israël. Langs gewoon geschiedkundigen weg worden in combinatie met gegevens uit den Bijbel massa's bewijzen verzameld, die — hoe ongeloofelijk het op 't eerste gezicht lijkt — alle tot dezelfde conclusies leiden. De Britten en Angelen behooren tot de Verloren Stammen Israëls, welke ± 75° Jaar voor net begin onzer jaartelling in ballingschap werden weggevoerd naar Assyrië en waarvan sindsdien nooit meer iets gehoord werd.

Toch liet deze genealogische afstamming schrijver vrijwel onverschillig. Van meer belang achtte hij het dat nu'de mentaliteit van het Britsche Volk getoetst kon worden aan den Bijbel; het is de mentaliteit van Jozef".

Hier was dus een basis gevonden om op voort te werken en het was de kwestie de andere stammen op te sporen, om daardoor hun psyche te kunnen vinden. Schrijver meent, dat dit hem gelukt is. De bloeitijd van Engeland is voorafgegaan door den bloeitijd van Nederland, en de allereerste vraag

Sluiten