Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io d e zoon

Zebulon is het type van de Verhevenheid, van de nederigheid, het type van het Woord: Komt allen herwaarts tot mij; „de Haven" ; het Strand van de Oneindigheid bereikt, het Einde van het oude Denken ; de mentaliteit, die tot de wateren zegt : Tot hiertoe en niet verder ; de Heerschappij over de wateren.

Een speciale karakteristiek is nog, dat hij de hoogste vertegenwoordiger van Lea is, van Liefde, en dat hij een ondeelbaar geheel uitmaakt met Issaschar, zoodat deze twee tezamen weer zijn het type van Eendracht en Broederschap.

En Lea baarde daarna eene dochter en zij noemde haren naam Dina. Dit beduidt: „De gerechtvaardigde, of Zij, die verdedigd moet worden". Deze Dina was het eenige meisje tusschen alle broeders, een soort „internationale" zuster. Als wij Lea's groei in het oog nemen, dan wordt het duidelijk, wat een perfect schepseltje dit reine, spiritueele, jonge meisje moet zijn geweest. Zij was de personificatie van de hoogste menschenliefde en had als zoodanig het groote verlangen uit te gaan naar de nederigen, de achterlijken, de armen en ellendigen om dezen te troosten en op te heffen en „haar naaste lief te hebben als zich zelve."

En Dina .... ging uit om de dochteren van het land te bezien (Gen. 34). Zij maakte slechts één fout. De Volheid van het eenige Gebod had zij nog niet begrepen. Want zij vergat het eerste gedeelte : „Heb God lief boven alles".

Dina, de vertegenwoordigster van den reinsten onbaatzuchtigsten godsdienst, die slechts dacht hoe haar medemensch gelukkig te maken, zou den diepen val doen, die het gevolg zou zijn van het vergeten dat God Geest is. In haar naïviteit diende Dina het materialisme. Zij werd ook op haar beurt het slachtoffer van het bedenken des vleesches, den grooten vijand. Door een Heiden verkracht, zou zij hopeloos gebracht worden onder diens overtuiging. En die was, dat zij haar „persoonlijkheid" moest opofferen in plaats van haar eigen „denken". Zij meende, dat het „Bezit" alleen gelukkig maakt.

Dina was te rechtvaardigen en te verdedigen. Volgens de beide opvattingen, die hieraan te geven zijn. Zij had de liefde opgevat in materieelen zin, in plaats van in geestelijken.

Sluiten