Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, ,Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn" en Hij noemde zijnen naam Israël (Vorst van Vrede of Krijger voor God).

Jakob wist zich op het punt het Heilige Land binnen te treden. Hij wist zich zoo vergeestelijkt, hij wist zoo, dat Geest het op den duur altijd wint van allen mogelijken „vleeschelijken Geest", dat hij volkomen begreep, dat zijne nakomelingen onoverwinnelijk zouden zijn en de wereld zouden regeeren, zijnde het spiritueelste menschenras. Hij hoorde, dat uit zijne lendenen zou voortkomen een volk, ja een hoop der Volken en Koningen.

,,En (16) zij reisden van Beth-El, en er was nog een kleine streek lands om tot Ephrata te komen, en Rachel baarde, en zij had het hard in haar baren.

,,En het geschiedde, als hare ziel uitging (want zij stierf)dat zij zijnen naam noemde Benoni (Kind van mijn smarte) ; maar zijn vader noemde hem Benjamin (Zoon van mijn rechterhand). Alzoo stierf Rachel, en zij werd begraven aan den weg naar Ephrata, hetwelk is Bethlehem."

Benjamin is dus weer een zoon met een zeer bijzondere positie. Hij is het eerste en eenige kind van Israël. Hij is de zoon van diens rechterhand, zijn representant.

Evenals Dina internationaal stond tusschen de verschillende kinderen Israëls, zoo zou Benjamin als een internationale stam tusschen en boven de anderen staan.

Den stam Benjamin werd als woonplaats Jeruzalem en omstreken aangewezen.

12 de zoon

Benjamin is het type van Jeruzalem, het heilige land, de stad des Vredes.

Hij is het type van het Bereikte, de grootste prestatie van de Menschenziel.

Benjamin zou opgroeien onder de oogen van Lea, d. i. van de Liefde.

Na Rachel's dood trok het huisgezin het heilige land binnen.

Het laatst, dat wij van Lea hooren, is als Jakob op zijn sterfbed den wensch uit naast haar begraven te worden. Zij

Sluiten