Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gereinigde bewustzijn van Waarheid en Liefde weer gezien en erkend zal worden.

Door deze karakteristiek is Rome verwoest geworden.

Mozes zegt van de gezuiverde idee ,,Ruben" : Dat Ruben leve en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn.

De geschiedenis van het Christendom, d. i. van de ontwikkeling van de ziel der Menschheid, begon in het Romeinsche Rijk.

Constantijn de Groote gaf in 313 bij het Edict van Milaan den Christenen geloofsvrijheid.

Het was jammer voor de kwaliteit van het Christendom, dat Keizer Theodosius de Christelijke Kerk in 380 tot Staatskerk verklaarde.

Uit de overeenkomst van de woorden Ruben en Rome en uit de beide mentaliteiten, meent schrijver te mogen concludeeren, dat de stichters van Rome zoons van den stam van Ruben zijn geweest.

2de stadium

Het Romeinsche Rijk zou worden opgevolgd door het Frankische Europa, de Franken zouden het regeeren, de stichters van het nieuwe Christenrijk van Karei den Groote. Uit de geschiedenis van de Franken ziet men hun mentaliteit.

Deze is het dagen van het hoogere bewustzijn van het Christendom, het doorbreken van de hoogere idee, de alles overwinnende hoop. De mentaliteit, die in de grootte van het getal der belijders heil zag en winst en niet in hun spiritualiteit en waren godsdienstzin. Met bloed en geweld zou Karei zijn Christenrijk stichten. Het was de keus : dooden of doopen. Ter eere van dit Christendom liet hij een waar bloedbad aanrichten onder de Saksers, op één dag werden er voor onchristelijkheid 4500 onthoofd. Tallooze andere oorlogen werden met hetzelfde doel gevoerd.

De Simeon-mentaliteit, — om veel heil te zien in het getal — is volgens Jeremia de mentaliteit van het Veldhoen (17 : 11).

Hij zegt althans : ,,Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar ze niet uitbroedt, alzoo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht ; in de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijne laatste een dwaas zijn."

De Franken hebben diezelfde eigenschap op een frappante

Sluiten