Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manier. Bij het uitbreiden van het Christendom kwam dit even sterk naar voren als onder Napoleon ; ook nu schijnt de geest van het veldhoen weer slachtoffers te maken onder de Franschen.

David wist het beter. Hij vergeleek zich ook bij een veldhoen (i Sam. 26 : 20), maar als de „ontrefbare". De Franken moeten leeren dat „het de Geest is, die levend maakt."

De Esprit van Frankrijk is ontrefbaar en onoverwinnelijk. De groote oorlog bracht die kwaliteiten schitterend aan het licht. Men zou zoo zeggen, dat het Hebreeuwsche veldhoen en de Gallische haan nog wel in de verte familie van elkaar zullen zijn. Zij zijn althans het symbool van eenzelfde karakteristiek. Karei de Groote opende in 800 deze periode.

3de stadium

Het derde Europa is het Levi-Europa, het kerkelijk Europa, de tijd, dat de groote ijver voor het Christendom zegevierde. Van deze periode en de Frankische zegt Jakob : ,,Simeon en Levi zijn gebroeders, hunne handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijne ziel kome niet in hunnen verborgen raad," m. a. w. God, Liefde, Waarheid heeft niets te maken met uwe handelingen. „Mijne eer worde niet vereenigd met hunne vergadering."

Mozes zegent echter den gereinigden Levi, de gereinigde ijver voor God, Waarheid.

Het Levi-Europa werd gesticht door Paus Nicolaas I (858— 867), toen de Paus Karel's kleinzoon uit genade zou kronen.

Uit de woorden van Nicolaas tegen Karei den Kale, dat deze zijne berispingen moest verdragen, zoo als Job de tuchtigingen Gods, — blijkt dit. De Leviperiode was ook zeer ongezuiverd en hing van intriges en vergif aan elkaar; hij zou spoedig overgaan in het

4de stadium,

dat van Juda, met Duitschland, het Heilige Roomsche Rijk, als vertegenwoordiger.

Het was Otto de Groote uit het Saksische Huis, die in 962 de „Duitsche Koningswaardigheid" vereenzelvigde met het algemeen Christelijk en Kerkbeschuttende Keizerschap.

Sluiten