Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu niet zoo heel gemakkelijk, en zij prefereerden, dat een ander voor hen ging denken en handelen en de verantwoordelijkheid zou dragen. Zij vroegen dus een koning.

Samuel, die hen doorzag, waarschuwde hen voor de gevolgen, zeggende dat de koning mettertijd zou bezitten, wat nu het volk bezat, en dat, terwijl zij nu vrije mannen waren, ongetwijfeld die vrijheid zou worden ingeboet.

Neen, maar, zeiden de Israëlieten, wij willen toch een koning hebben, om maar vooral verschoond te zijn van alle zelfverwijt, zelfrichterij en zelfverantwoording. En zoo geschiedde.

Het feit, dat in Duitschland de Democratische gedachte heeft postgevat, is een bewijs, dat men er weer individueel wordt, is een bewijs, dat de Duitscher iets meer van God gaat zien.

Jakob zegt van Juda : „Juda, gij zijt het, u zullen uwe broeders loven, de scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt" (De Groote Trooster, waarvan Jezus sprak, dien Hij zenden zou, n.m. den Geest der Waarheid, dus nooit een mensch, maar een Begrijpen).

(Wij halen hier alleen den Bijbel volkenkundig aan, en zullen het niet hebben over de geestelijke beteekenis van Jakobs woorden.)

Alle vorstelijke families in Europa zijn inderdaad uit Duitschland d. i. uit Gothische Huizen gekomen en dit is ook normaal, omdat dit volk de drager is van de idee van het hoogere vaderschap. De Gothen hebben den kroon gedragen in alle Europeesche Rijken. In Holland b. v. werd die geïmporteerd door de Noormannen-Graven, in Engeland door Willem van Normandië, den Veroveraar.

Het Duitsche volk heeft de schoonste roeping. Niet om dierlijken, magnetischen moed ten toon te spreiden, maar als het volk, dat van huis uit de bewaarder is van diepen moreelen moed. En die zal zich slechts manifesteeren, als het volk zijn waanideeën van halfgoden — in welken vorm ook — weet af te leggen.

Wanneer men de opvoeding van den Duitscher nagaat en b. v. de geschriften van Dahn leest, dan staat daar vrijwel rondweg, dat de keizer en de adel afstammen van de halfgoden. Het is die suggestie die zich zelf verwoest, daar dit natuurlijk de Israëlieten zijn, en de Duitscher opgevoed is om speciaal op dat volk diep nedèr te zien.

Sluiten