Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zegt, dat een Prins van Pruisen onlangs als manifestatie een tweeregelig versje neerschreef van dezen inhoud :

Wil Siegfried leven Moet Juda sneven.

In de kortheid hiervan zit groote verdienste. Het zal moeilijk vallen een krachtiger Leuze te vinden, voor een prettiger, Godwelgevalliger Programma. Want, als dit bericht juist is, heeft deze Hohenzollern, bij afwezigheid van den ex-keizer, hoogepriester van den ouden Duitschen autocratischen geest, hier — evenals 2000 jaar geleden een andere Hoogepriester — per ongeluk een groote waarheid gezegd, n.m.

Wil Vrede leven,

Moet de oude materieele Gothische mesmeriseerende denkwijze sneven.

Het is echter niet de zuivering van Juda alléén, die in deze dagen plaats vindt.

De Jothen hebben met zich medegebracht den geest van Babyion, en zij zijn o. a. vaderen van ons allen, van alle blanke rassen. Alle volkeren dragen dien geest nog in hun gemoed.

Van dien geest is Duitschland het paladium.

Het is juist in dezen tijd dat in deze Babylonische opvatting een keerpunt komt:

De pas gevonden Relativiteitstheorie van E i n s t e i n verklaart de Materie zoo relatief, dat zij niet meer substantieel is.

Deze theorie is inderdaad de „eene steen", die aan den modernen geestelijken toren van Babel ontbrak, en wij mogen het Duitsche disciplinaire vernuft zeer dankbaar zijn dat het er steeds op uit was de zinnenwereld zoo stelselmatig te organiseeren. Want dank zij Einstein, zien wij nu Satanas in al zijn breedte, diepte en hoogte voor ons, n.1. de attractie van het relatieve, welke in vijandschap is met haar tegendeel : de attractie van het Geestelijk Reeële, de Waarheid.

Is het dan een wonder, dat een volk, hetwelk zijn kracht vond in het aanbidden van materieele kracht en materieele menschen, nu in elkaar zinkt ? En het behoeft niet te denken aan een wiederauferstehung op de oude manier.

Er is gelukkig iets mooiers voor hen weggelegd.

Sluiten