Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mozes zeide : „Bezit erfelijk het Westen en het Zuiden." De stam van Naphtali heeft aan die order gehoorzaamd en heeft zich in het Z.W. gevestigd.

Is de gezuiverde mentaliteit van dezen stam niet de Wachter aan het Zuiden d. i. tegen het lagere, en is zij niet tevens een voorbeeld van voorwaarts worstelen ?

Het fond van den bekenden Spaanschen trots is nu te zien. Elke mensch, die in zich zelf een nedertrekkende tendens heeft overwonnen, richt zich op in een gevoel van trotsche meerderheid.

Als Rijk ontstond Spanje in ongeveer 1492 onder Ferdinand van Arragon en Isabella van Kastilië en wel door den val van Granada.

7de stadium

GAD

De Slaven zijn uit den stam van Gad. Evenals Gad zijn zij weggebroken, en hebben zij zich de meerderen getoond van de Oostersche slaventendens, van de Oostersche opvatting van den medemensen. Daarom moet Gad ook in het Oosten wonen van Europa, als de groote Waker tegen die tendens.

Door de ziel van Gad te begrijpen, wordt zeer helder wat er op het oogenblik eigenlijk gebeürt in het Bolsjewistische Rusland.

Evenals Lea in staat was tot het schijnbaar dolzinnig experiment, dat indruischte tegen alle bestaande opvattingen en verstand, doet de Slavische ziel dit nu weer.

Deze wil bereiken het wegbreken van alle slavengedachte, van het oude bewustzijn van geestelijke en wereldlijke autocratie ; zij is instinctmatig overtuigd den juisten weg te bewandelen naar het Betere en heeft de overtuiging zich zelve ten koste van het eigen lijf geweld aan te moeten doen om zich te beteren.

Doch dit is slechts de hoogere „drijfveer" van wat nu in Rusland voorvalt. Het is als het ware de godsdienstige factor in de hedendaagsche gebeurlijkheden, de ruggegraat ervan.

De „materialistische geest" komt ook hier den boel op zijn kop zetten, om het tegendeel te bewerkstelligen, van wat eigenlijk de bedoeling is.

De „vleeschelijke" geest spreekt: neder met het hooeere.

Sluiten