Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige jaren later was het wederom noodig. Wederom nam Engeland niet van harte zijne taak op zich en wilde afwijken. En wederom kwam de redding van Holland.

Willem III en een Hollandsch leger snelde ter hulpe van de bewakers der Waarheid. De ziel van Nederland was in rebellie opgerezen.

Dit was een daad met zeer groote gevolgen, van overweldigende wereldbeteekenis.

Het was voor de tweede maal, dat een Willem van Oranje eene nieuwe Wereldperiode inwijdde.

Door het doen van en het luisteren naar Gods wil en door zijne gewilligheid om, evenals zijne vaderen, op Gods altaar zijn eigen levensgeluk te offeren, kon de Jozefperiode, de Ephraim- en Manasse-periode worden geopend, in 1688.

In 1815 was het wederom een Willem van Oranje, die dwars tegen de bevelen van zijn bevelhebber in, een standhouden bij Quatre-Bras gelastte, wat beschouwd wordt door de militaire deskundigen als de grondslag van de overwinning bij Waterloo.

Ten derden male had God boven Engeland gewaakt, en daartoe gebruikt den arm van Nederland.

En toch waren de Britten de aartsvijanden van Nederland, toch waren zij het volk dat de glorie en den materieelen bloei van Nederland zou afnemen, zijne koloniën zou veroveren, zijne wereldpositie zou fnuiken, zijn handel zou verminderen, zijn rijkdom zou te niet doen.

Maar eene Hoogere Macht was bezig Holland te voeren naar zijne roeping, om het te leeren zich zelf neer te leggen bij het verlies van aardsche glorie en macht. Het imperialisme in de Nederlandsche ziel werd overwonnen.

De laatste moreele klap, dien het volk kreeg, was bij gelegenheid van den Boerenoorlog. Dit had evenwel het gewenschte, hoewel niet voorziene gevolg.

Wij zien Nederland ontwaken voor zijne eigenlijke roeping, en wij zien de groote kracht, waarmede het zijne taak op zich neemt, het Volk van Indië te verheffen.

Zijn schijnbaar ongeluk had ons land gedrongen naar die taak, waarvoor God het gebruiken wilde. Het lag in den loop der dingen, in den loop van den groei van het Wereldbewustzijn. De tijden waren aan het rijp worden. En die zouden slechts rijp kunnen worden, als het meest afgezakte, geestelijk-ver-

Sluiten