Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plus min.

Constantijn de Groote ... 313 Romeinsche Rijk . . . Ruben

Karei de Groote 800 Frankische Simeon

Nicolaas I 860 Kerkelijk Europa . . . Levi

Otto de Groote 962 Heilige Roomsche Rijk . Juda

Knut de Groote ..... 1025 Denemarken .... Dan

Ferdinand van Arragon. . . 1492 Spanje ....... Naphtali

Iwan 1500 Rusland ...... Gad

Gustaaf Wasa 1520 Zweden I Aser

Willem I van Oranje . . . . \ 1584 Nederland \ Issaschar

( (Zebulon

Willem III van Oranje . . . \ 1688 Brittannië i Ephraim

( ) Manasse

Washington 1776 V. S. Amerika .... Manasse

Woodrow Wilson 1917 Volkerenverbond en

Palestina Benjamin

Evenals de oorspronkelijke Benjamin eene aparte stelling innam als eenige zoon van Israël, boven de andere broeders staande — zoo moet nu een stadium komen, een Internationaal Stadium, als een universeele broeder van alle kinderen Israëls, eene nieuwe periode, die van den Volkerenbond.

De hoogere geestelijke opvatting, die Mozes in Deut. 33 geeft van Benjamin, en die zoo dadelijk ter sprake komt, wordt in den Bijbel voorafgegaan door de aardsche, stoffelijke en laag-menschelijke interpretatie van dezen Jakobs zoon, die wij vinden in Gen. 49, waar Jakob zegt: „Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgens zal hij roof eten, en des avonds zal hij buit uitdeelen."

Wijstaaninderdaadmiddeninhetteeken van den Wolf.

De groote Tegenstander, die de slag ervan heeft alle hoogere aandriften op hun kop te zetten, en die wij maar betiteld hebben met „Aardsch-gericht-denken" (relativiteits-aanbidding), houdt de Wolvenvaan hoog.

De Wolf, laf indien alleen en zich dan schuil houdende, maar door de massa razend durvende, wreed, sluipend, onvoorzien, met de phosphoriseerende oogen van heeten hartstocht, medesleurende en verscheurende alles, wat voor zijne kaken komt — kan een scherper beeld gegeven worden van den tijd, waarin wij leven ? En hoevelen huilen er mee, om zich voor erger te behoeden ? Neemt de krant van vandaag ter hand en leest hoe de Wolf heerscht in Israël.

Sluiten