Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weide zullen wolf en lam, kalf en leeuw, koe en berin vreedzaam te zamen zijn.

Een baby zal een adder als speelgoed hebben!

In de stralen van den voorspoed: de woestijn zal een rozentuin gelijken. Voor koper zal goud, voor ijzer zilver in de plaats treden.

In den blos der gezondheid: de invalide zal springen als een hert.

In de vlam der schoonheid: de stad der toekomst zal er niet zwartberookt uitzien, maar leliewit. Ja, het Ideaal van de Tuinstad is geenszins hypermodern, Zacharia gewaagt er van: „Jerusalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der inwoners."

Ten slotte: de Heilstaat nam ook de plaats der eere in, in de prediking van Jezus. Hij gaf Zijn discipelen bevel, allerwege te verkondigen, dat het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. Hij leerde hun het „Onze Vader" bidden. In den goeden zin des woords, is dat „Onze Vader" door en door sociaal. De woordjes ik en m(fn komen er niet in voor. Het luidt niet: „Maak mijn ziel zalig," maar: „Uw Rijk kome." Niet: „Geef mij mijn dagelijksch brood," maar: „Geef het óns, geef het ook aan mijn concurrent. Zelfs de teêre bede, om persoonlijke vergeving wordt niet toegestaan anders dan in verband met de bede om vergeving voor anderen. Vóór Zijn heengaan van de aarde, geeft de Heere Jezus Zijn discipelen het marschbevel: „Gaat heen in de geheele wereld!" Hij heft het rassenonderscheid op. „Predikt het Evangelie aan alle creaturen." De slagboom der klassen is weggenomen. Het Evangelie is

voor arm en rijk, voor man en vrouw.

Het is, grooter wonder nog, ook:

voor braven en voor slechten.

Alzoo zien wij duidelijk, dat het Christelijk geloof niet vijandig staat tegenover de Heilstaat-gedachte. Integendeel, het wil de schoonste idealen der menschheid realiseeren, omdat en voor zoover er in die idealen een weerglans is van de gedachten Gods. Het is het antwoord des hemels op het smachtend verlangen der aarde. De heilstaat is geen utopie, maar profetie. Geen boek spreekt er zooveel, zoo schoon, zoo vurig over als

Sluiten