Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Bijbel. Wie waarlijk naar het Geluksland wil, zal op het kompas des Bijbels moeten varen. Hij is de reisgids naar het Land der Hope!

Maar bij alle overeenkomst is er ook groot en beteekenisvol verschil tusschen de Christelijke opvatting omtrent den Heilstaat en allerlei menschelijke meeningen daaromtrent.

Allereerst verschil in grondslag.

Verschillende fondamenten heeft men onder het toekomstgebouw geschoven. Ik denk aan de mannen van het geweld, aan een Alexander, aan een Napoleon. Men stelle zich toch niet tevreden met de spektakelverklaring, alsof deze mannen een soort van monsters waren, alleen belust om in bloed te plassen. Ze hadden het goed met de wereld voor. Ze wilden op hun wijze de grenzen uitwisschen, de scheidsmuren neêrwerpen. Maar ze meenden, dat het slechts te bereiken was langs den weg des gewelds.

Bekend is, hoe men Alexander den Grooten eens bracht bij een beroemden knoop, dien nog niemand had kunnen ontwarren. Plotseling trok hij het zwaard en hieuw den knoop door. Het feit teekent den man! Het zwaard brengt alleen de oplossing in de wirwar der problemen. En Napoleon heeft zich eens aldus uitgedrukt: „Wie een ommelet wil, moet de eieren stukslaan!" Trouwens Napoleon en Lenin naderen hier elkaar heel dicht. Mevr. Roland Holst heeft feitelijk hetzelfde gezegd als Napoleon, alleen heeft ze het een beetje beschaafder uitgedrukt:

Hoevele harten er noodig zijn, Gif moogt ze nemen en de prijs Wjft klein. De prijs blijft klein voor het menschengeluk Al gaan duizendmaal duizend harten stuk.

Maar wat er ook voor deze geweldstheorie schijnt te pleiten, de Bijbel wil er niets van weten. Ik herinner aan het woord van den Heere Jezus: „Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan." Dat is geen vredes-woord, zooals men meestal ten onrechte meent. Dan zou de Heiland gezegd hebben: „Wie het zwaard neemt, zal door liefde ontwapend worden." Het is een oorlogswoord. De wet der vergelding beheerscht dit leven. Er spreekt Goddelijke ironie in dit zeggen van den Meester. De roem van den zwaardvechter trilt de wereld door van TubalKaTns dagen af. Aan het epos, het heldendicht der overwinnaars

Sluiten