Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt lid van de Chr. Mannenvereeniging

„Gij zijt allen Broeders". Lidmaatschap f 1.50

per jaar. De leden ontvangen gratis het orgaan

„Geloof en Vrijheid".

_ Art. 3 en 4 der Statuten geven duidelijk doel en richting aan.

Art. 3.

De Vereeniging heeft tot grondslag het Evangelie van Jezus Christus naar de Heilige Schriften, en heeft ten doel de toepassing der beginselen des Evangelie's op elk levensterrein.

Art. 4.

Zij tracht dit doel te bereiken:

a) door de behandeling van onderwerpen van godsdienstigen, kerkelijken, zedelijken en maatschappelijken aard zoowel op de ledenvergaderingen, als in openbare samenkomsten.

b) door het inrichten van een bibliotheek.

c) door het verspreiden van lectuur.

d) door het uitgeven van een orgaan.

e) en verder door alle wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Men geeft zich op als lid voor de stad, bij het bestuur der Vereeniging: le Pijnackerstraat 102—106.

HET BESTUUR van „Gij zijt allen Broeders'' is samengesteld als volgt;

Dr. F. J. KROP, Eere-Voorzitter, Willebrordusplein 19, Tel. 42992.

N. VAN DER VLOED, le Voorzitter, Diergaardelaan 48c,

Tel. 55671 en 51940. J. VAN LUYK, 2e Voorzitter, Cath. Beersmansstraat 4. M. J. KUNST, le Secretaris, Maaskade 66b, O.Z., Tel.

55814.

G. L. MOLENBROEK, 2e Secretaris, Willebrordusstraat 133.

W. A. BRAND, le Penningmeester, Bergschelaan 121, Tel. 41375.

A. M. VAN DER ZANDE, 2e Penningmeester, le Pijnackerstraat 102, Tel. 43734.

H. HEY, Benthuizerstraat 83b.

S. VAN WAARDENBERG, Jan Willem Frisostraat 24, Hillegersberg.

(Zie voor vervolg Bestuur Pag. 3 Omslag)

Sluiten