Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij spoedig meester van den toestand zouden zijn wanneer zij de priesters doodden of in de gevangenis wierpen; wanneer zij gelijktijdig verschillende dissenters bevoordeelden, aldus tweedracht en wantrouwen zaaiende onder de geloovigen. Maar, ondanks alle pogingen om Hém te dooden, bleef Christus toch leven in de ziel der trouwe belijders. Men zag zelfs de geloovigen een eenheidsfront tegenover den gemeenschappelijken vijand vormen.

Hier volgt een uittreksel uit een rapport, in 1928 verschenen, en gebaseerd op officiëele sowjetische bronnen.

„Ondanks al hun bloeddorstig optreden en hun hardnekkige woede aan het anti-godsdienstige front, zijn de communisten genoodzaakt te erkennen, dat in den loop der twee laatste jaren alle godsdiensten zich belangrijk in de Sowjet-repuhliek hebben uitgebreid."

Hetgeen de communisten vooral bezorgd maakt, is het werkzaam aandeel dat de werklieden nemen ih alle godsdienstige vereenigingen.

De „Prawda van de Komsomol' f1) geeft de volgende inlichtingen: „In den loop van het laatste jaar zijn, alleen door de zorgen der arbeiders, nieuwe

f1) Komsomel = Bond van Communistische Jeugdorganisaties.

Sluiten