Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van innige samenwerking tusschen de aanhangers der verschillende godsdienstige zienswijzen. Een priester van het gouvernement Tcheningoff heeft het op een vergadering van Orthodoxen en. Doopsgezinden aldus uitgedrukt: „Broeders, het oogenblik zou slecht gekozen zijn, zoo wij ons thans wilden overgeven aan allerlei redetwisten en onderlingen naijver; wij moeten thans wedijveren, niet in hatelijkheid, maar in Christelijke liefde."

Ten gevolge van dezen oproep is er een overeenkomst gesloten tusschen Orthodoxen en Doopsgezinden om elkander bij te staan. Elders (en dat is inderdaad zeer merkwaardig), heeft*zich een comité gevormd, waarvan zoowel Orthodoxen en Protestanten als Muselmannen en Zionisten deel uitmaken Zijn leden hebben de volgende verklaring gepubliceerd: „Wij zijn allen broeders, omdat wij allen gelooven in God, al moge de wijze waarop wij Hem aanbidden verschillend zijn."

En de schijver besluit zijn lange studie met deze woorden: „Heel Rusland is verdeeld in twee kampen: V o o r G o d en tegen Go d."

Het nieuwe anti-godsdienstige offensief van 1929—'30.

Maatregelen van algemeenen aard.

De vaststelling van deze schijnbare

Sluiten