Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloofsvervolgingen in Rusland, in tegenwoordigheid van talrijke kardinalen, prelaten en leden van het corps diplomatique. Hij legde daarbij sterk den nadruk op de toeneming der vervolgingen in 1929 en wijdt tot in bijzonderheden uit over het lijden der Roomschen.

Wij vernemen inderdaad uit Roomsche bron, dat. om hun ambtsplichten te vervullen ten opzichte van hun gemeente, de pastoors verplicht zijn zich te vermommen, te voet groote afstanden af te leggen en hun geloovigen in de bosschen saam te roepen, terwijl zij aldus bij iederen stap niet alleen martelingen, maar zelfs den dood trotseeren.

De „Jewish Chronicle" van zijn kant, heeft kort geleden de volgende verklaringen van den Opperrabijn van Engeland over den toestand der Joodschgeloovigen gepubliceerd:

„Het geweten, de godsdienstvrijheid en alles wat goddelijk is in den mensch wordt thans met voeten getreden in Rusland. De Joden lijden vreeselijk onder deze geloofsvervolging; het Jodendom is het mikpunt van den haat en de wraakzucht der Commissarissen.

De sluiting der synagogen door de Sc w jets gaat voort in geheel Rusland. Door een schaamtelooze miskenning van alle rechten, die zij sinds onheuglijke

Sluiten