Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijden bezaten, worden de plaatsen voor de uitoefening van den godsdienst bestemd, aan de godsdienstige vereeniging ontnomen en in communistische vergaderlokalen omgezet. Slechts enkele dagen vóór het groote Joodsche feest werden in de eene stad Homel vijf synagogen gesloten. De geloovigen hadden het geluk schuren en stallen te kunnen vinden, om op de plechtigste dagen van het jaar hun diensten te houden.

Behalve de verbeurdverklaring der synagogen wordt aan de belijders van onzen godsdienst voortdurend overlast aangedaan.

Rabbijnen zoowel als alle geestelijken der verschillende kerken, zijn het voorwerp van allerlei beleedigingen, onder voorwendsel dat ze tegen de Revolutie zijn; de Zionisten zijn ten prooi aan onmenschelijke wreedheid, z.g. omdat elke Zionist een agent is van het Britsche imperialisme. Zij worden gevangen genomen of verbannen naar ver verwijderde oorden der Witte Zee of naar Siberië en verscheidenen zijn tot zelfmoord gedreven of tot krankzinnigheid gekomen door een lijden, dat alle menschelijke krachten te boven gaat.

Wat vooral noodlottig voor het geloofsleven dreigt te worden is het verbod om aan de jeugd onderricht in den godsdienst te geven.

Sluiten