Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard, die fen doel hebben elk privaatbezit te doen verdwijnen.

De onteigening van de laatste kerk is niet meer dan een kwestie van tijd. En de kerk is de eenige troost voor ongelukkigen. Een onzer vertegenwoordigers, met het onderzoek belast, heeft deelgenomen aan een vergadering van de kerkeraden der kolonie te X. Juist had men de kerk met een nieuwe speciale belasting getroffen....

Hij maakte de opmerking, dat 'het nutteloos was zelfs een kopeke te storten, want het was duidelijk dat de eenige wensch van de Bolchewistische Regeering deze was: een einde te maken aan het bestaan der kerk.

Toen stond de voorzitter van de vergadering op en gaf hem het volgende ten antwoord:

„Zoolang wij nog één kopeke bezitten en wij onze handen nog kunnen gebruiken, zullen wij de kerk behouden.

Zij is onze eenige troost en hetgeen wij het meest waardevol achten in deze aardsche hel. Als wij de kerk prijsgeven, zijn wij voor altoos verloren. Hoe zouden wij het leven kunnen voortzetten, wij en onze kinderen, zonder Gods Woord?

Maar wanneer gij, waarde vriend, in den vreemde zult zijn terug gekeerd, zeg dan aan al onze broeders in Jez'i* Chris- • tus, dat wij hier den laatsten strijd strij-

Sluiten