Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sproken, dat de Zwitsersche delegatie van den Volkerenbond zou opkomen voor vrijheid van geweten en eeredienst in Rusland, De vergaderingen te Genève zijn geëindigd; de vertegenwoordigers van Zwitserland hebben niet gesproken.

Geloofsvervolgingen, dwangarbeid, slavernij, zullen dus in Rusland rustig kunnen voortgaan, zonder dat ons land zijn stem zal hebben durven verheffen. Toen wij geroepen werden onze meening uit te spreken over het toetreden van Zwitserland tot den Volkerenbond, is overal luide verkondigd, dat die instelling voor alle natiën een waarborg van recht en gerechtigheid zou zijn. Heden ten dage wordt heel een volk onderdrukt, de misdadige handelingen der onderdrukkers zijn de schande der beschaving en wij zouden moeten zwijgen? Wij spreken zonder eenig voorbehoud onze scherpe afkeuring uit over de zwijgende houding der Zwitsersche delegatie bij de laatste samenkomst van den Volkerenbond.

Gerechtigheid gaat boven diplomatieke overwegingen. Wij protesteeren uit naam van het Christelijk geweten, uit naam van het geweten der menschheid. De uitgesproken wil van 130.000 burgers, die het verzoekschrift „Voor de martelaren" onderteekenden, staat onveranderd daar. Tot 31 Augustus '32 zullen wij voortgaan met het inzamelen van handteekeningen. Het Zwitsersche volk zal weten, wat er in Rusland geschiedt; het zal zich zijn roeping bewust worden.

Wij doen een krachtig beroep op de geestelijke en moreele elite en op de pers van ons volk. Wij bezweren allen onze actie te steunen in het belang van onze beschaving en van ons Christelijk geloof...."

Naast Christelijk Zwitserland staat de overgroote meerderheid van ons volk, dat voor z'n geloof en z'n vrijheid steeds goed en bloed heeft veil gehad. Wij reiken de hand aan de 130.000 onderte eken aars van het manifest,

Sluiten