Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die kameraad Unschlicht als beslist noodzakelijk en voor de belangen van de partij onmisbaar acht, — dat alles heeft mij genoopt al de verschrikkingen en gemeenheden, die door ons in naam van de hooge principes van communisme begaan worden en waaraan ik bewust heb deelgenomen, daar ik een der actieve leden van de communistische partij was, te ontvluchten. Ik wil met den dood voor mijn schuld boeten en wend jnij vóór den dood met het laatste verzoek tot u: komt tot bezinning vóór het te laat is, bezoedelt niet met uw wandaden den naam van onzen grooten leeraar Marx en vervreemdt de massa's van het socialistische ideaal niet". *)

Neen, dergelijke getuigenissen spreken boekdeelen. En juist omdat zij komen van de zijde der verdrukkers, van niet-geloovige zijde, verleenen zij te meer waarde aan de noodkreten van onze geloofsgenooten, waarnaar wij moeten luisteren of wij willen of niet; en al zijn wij geneigd, in onze zelfzucht, om te spreken van een „eentonig" droef geklaag dat zichzelf steeds herhaalt.

*) „Ter bereiking van de revolutionnaire doeleinden is alles veroorloofd".

De bolsjewiki bootsen graag de montagnards na. Lenin was in deze uitlating heelemaal niet origineel; hij herhaalde letterlijk de woorden van Collot d'Herbois.

Weekblad der Tsje-Ka, No, 5. „De bolsjewistische paedagogen zorgen er voor, dat de jeugd niet al te zachtzinnig wordt. In een „Handboek" voor paedagogen, dat in 1920 werd uitgegeven, vindt de lezer bijv. het volgende: „Een meisje van 12 jaar voelt zich naar, wanneer zij bloed ziet.... Stel een lijst van boeken samen, het lezen waarvan den tegenzin van het kind in de Roode Terreur zou .overwinnen."

Sluiten