Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk verwacht ik bier de opmerking, dat van zulk een schoon ideaal al bitter weinig is verwezenlijkt in de samenleving, en dat de verlossing zeker niet van dié zijde zal komen. Troelstra sprak het openlijk uit in 'slands vergaderzaal (12 Nov. 1918): „Het Christendom moge menigeen als vertroosting der ziel bij leven en sterven goede diensten bewijzen, een groot deel van het volk moge zijn geestelijk leven in dezen vorm het best kunnen behartigen, als element dat werkelijk de realiteit der maatschappelijke verhoudingen beheerscht, kan het niet gelden".

Wie de innerlijke kracht van het geloof kent, en ook de historie raadpleegt, zal zóó niet spreken, noch zulke groote woorden beamen.

Zeker is het echter dat wij, geloovigen, hier een deficit hebben te boeken en openhartig moeten bekennen, dat er een groote schuld op ons rust. De sociale zijde van het Evangelie is door ons te veel verwaarloosd. Ik zou hier onderscheid kunnen maken tusschen de verschillende Kerken en geestelijke stroomingen, maar ik verbreek de solidariteit in dit verband liever niet en spreek uit aller naam een Nostra Culpa uit. Een terugkeer tot, een betere doorwerking van, de Reformatorische (m.n. de Calvinistische) beginselen kan in deze heil aanbrengen. Nooit heeft de Schrift de broodvraag als bagatel behandeld. Nooit heeft zij het lichaam (met z*n maag) buiten de sfeer van het geloof gesteld. De Heid. Catechismus spreekt van onzen eenigen troost in leven en in sterven in dézen zin, dat wij met lichaam en ziel het eigendom van Christus zijn. Het lichaam wordt niet vergeten. Het stoffelijke niet als iets onbeduidends genegeerd. „Ziel en lichaam, geest en wereld, zegt Prof. Slotemaker de Bruine, moeten gezien worden als schepselen van God, waarin God moet worden verheerlijkt. Niet op gelijke wijze, maar wel in gelijke mate. Niets in het bestaan van gansch Gods schepping mag worden terzijde gelaten, waar Gods eer wordt bedoeld en de toepassing gezocht van Zijn wetten. Niets kan worden uitgesloten, als de

Sluiten