Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde" als volgt beredeneerd: „De wetenschap

heeft uitgemaakt, dat de bestanddeelen van het meest gecompliceerde wezen, n.1. den mensch, de volgende zijn: water 59 °/o, eiwit 9 °/o, vet 21 %>, asch 5 %>, glutine 5 %>, koolzuur 0.8 %.

Daaruit hebben de chemici berekend, dat het menschelijk lichaam dus bevat: vet voor 7 stukken zeep, ijzer voor een spijker van middelbare grootte, suiker ongeveer een zoutvaatje vol, kalk voldoende om een kippenhok te witten, phosphor voor 2200 lucifers, magnesium voor een medische dosis, kali voor één schot uit een speelgoedkanon, zwavel voldoende om één hond van zijn vlooien te bevrijden, alles en alles te zamen tot een waarde van 1 roebel en 95 kopeken (2.32)".

Het belachelijke doodt, zegt de Franschman. En als dat woord letterlijk moest worden opgevat, dan zou ik toch ernstig vreezen voor het leven van hem die dat prachtige rekensommetje uitdacht. Maar zelfs in verhevener vorm blijft die zienswijze, die den mensch tot een meer ontwikkeld apensoort verlaagt en zijn Goddelijke bestemming ontkent, even dwaas als verwerpelijk. „Wat baat het een mensch, vraagt de Heiland, zoo hij de geheele wereld gewint en hij lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal de mensch geven tot lossing zijner ziel." (Matth. 16 : 26). Laat de correspondent van MoskouRadio, gelijk zoovelen, om dat woord lachen, wij blijven, eenerzijds, overgeestelijke Christenen toeroepen, dat de Godzaligheid de beloften heeft „ook des tegenwoordigen levens", doch wij verheugen ons, anderzijds en nog veel meer, in de wetenschap dat wij het eigendom zijn van onzen Verlosser met lichaam en ziel, beide, zoowel in het leven als in den dood, voor den tijd zoowel als voor de eeuwigheid, en blijmoedig blijven wij getuigen van Gods liefde sterker dan alle machten uit den afgrond, sterker dan de meest doodelijke haat. Van die liefde alleen is onze verwachting, ook in den maatschappelijken strijd onzer dagen, daar zij alleen iets kan realiseeren van het waarachtige Communisme, dat broederschap en oprechten gemeenschapszin beteekent.

Sluiten