Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En verder: „Hieruit moet men besluiten, dat de regeering, ofschoon den eeredienst toelatend, toch van haar machtsmiddelen gebruik, om niet te zeggen, misbruik maakt, om hem de voorwaarden voor zijn duurzame instandhouding en gedijen te ontnemen."

Dat zegt reeds genoeg. Neem ik nu voorts het Avondblad van 9 Januari ter hand, dan lees ik o.a.: „De wet waarborgt officieel, zij het onder strenge restricties, geloofsvrijheid; doch practisch gesproken is er van geloofsvrijheid geen sprake en maakt de regeering door haar houding de wet krachteloos."

Volkomen juist. Feitelijk maakt men van de volwassenen, die men toch niet meer tot ras-echte bolsjewisten kan omtooveren, stille huichelaars. Ik citeer: ,,De volwassen arbeider uit het oude regime, die bij kerk en geloof is grootgebracht, zou op de vraag: Geloof je in God? steevast ten antwoord geven: In de fabriek niet, thuis wel. De bolsjewisten dwingen in fabriek en werkplaats inderdaad ontzag af voor het atheïsme en leggen het geloof het zwijgen op."

Alle machtsmiddelen worden daartoe aangewend. Elke propaganda schijnt, met zulk een doel voor oogen, geoorloofd. Ik geef weer het woord aan Philip Mechanicus: „Boven den hoofdingang van het Lavraklooster leest men: „Gij zult de verlossing niet verwachten van God, noch van de geestelijken; het proletariaat zal zichzelf helpen." Andere opschriften luiden: „Christus heeft nooit bestaan." „De popen zijn de vijanden van de arbeidersklasse." „De cultuuy der ongeloovigen zal de cultuur der geloovigen vernietigen." „De godsdienst is steeds voor de uitbuiting gebruikt." Te Moskou vonden wy o.m. de volgende opschriften: „De strijd

Sluiten