Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord in deze nog niet is gesproken, spreekt vanzelf.

Maar deze teleurstelling mocht geen schaduw werpen op den overigens zoo wel geslaagden avond en weldra kwam de jonge, sympathieke prediker, schrijver van het zeer lezenswaardige boak „A 1'école de Calvin", tot zijn eigenlijke onderwerp: DeKerkinhet openbare leven. Moet de Kerk alleen persoonlijke vroomheid aankweeken? Neen, en nogmaals neen. Zij heeft haar invloed te laten gelden op elk levensterrein, binnen de haar gestelde geestelijke grenzen, en zij zou haar roeping onwaardig zijn zoo zij zweeg als de gewetens worden verkracht en de vrijheid van den Christenmensch met voeten wordt getreden, gelijk thans in SowjetRusland geschiedt. Zij heeft dubbel recht haar stem in deze benarde tijden te verheffen, daar zij vroeger evenmin zweeg, toen onder het tsaristisch régime anders^ denkenden, zoo niet vervolgd, dan toch belemmerd werden in hun vrijheid van beweging. Met name in 1870, '71 en '87 is daar een krachtig protest uitgegaan van de internationaal verbonden Kerken, en zij die ons voortdurend verwijten nu wèl te spreken, nu het een communistische staatsorde geldt, doch vroe-

Sluiten