Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Bolsjewisme toch, is niet alleen een politiek systeem, niet alleen een economisch stelsel, het is in den diepsten grond een levens- en wereldbeschouwing, die absoluut vijandig staat tegenover de onze, en den dood heeft gezworen van eiken godsdienstvorm, van de grondbeginselen onzer moraal, ja, van onzé gansche cultuur.

Wij moeten den godsdienst bestrijden, zegt Lenin. „Theoretisch en practisch zijn godsdienst en communisme onvereenigbaar", beweren Boekharine en Preobrajensky. Waaraan Yaroslawsky nog ter verduidelijking toevoegt: „Wij bestrijden niet alleen godsdienstige vooroordeelen, maar elke religie".

En de Pravda aarzelt niet te verklaren, dat desnoods de bajonetten de overwinning van het absolute atheïsme moeten bevorderen en de verwezenlijking van het bolsjewistisch ideaal zullen verhaasten.

Dat is een uitdaging, die geen geloovige, geen vrijheidlievende natuur onbewogen kan laten.

Evenmin is dat het geval met de moreele consequenties van het systeem.

Ja, wat is eigenlijk de moraal van den Bolsjewiek? Zijn doel is de triomf van het proletariaat, niet door toenadering der verschillende standen en klassen, noch door geleidelijke evolutie der maatschappij, maar door meedoogenlooze 'overheersching of uitroeiing van al wat bourgeoisie of aristocratie mocht heeten. En aangezien dat doel slechts in den weg eener bloedige wereldrevolutie bereikt kan worden, noemt hij goed wat die revolutie verhaast en slecht wat haar tegenhoudt.

Zou er in een Bolsjewistische samenleving dan nog plaats zijn voor het gezin naar onze opvatting? Immers neen! De vrouw moet worden gesocialiseerd. Zij is eenvoudig een middel tot instandhouding van het ras. „Das ewig weibliche", als verheffende macht, behoort tot de sentimenteele begrippen der burgerlijke maatschappij: het moet in de vrouw worden gedood, en de theorie van het „glas water" mag ik wel algemeen bekend achten. Het huwelijk is een tijdelijke overeenkomst, die even gemakkelijk

Sluiten