Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan worden ontbonden als aangegaan. Kinderen zijn hét eigendom van den Staat. De ouders, die eenig recht op hen zouden willen laten gelden, behooren de grondbeginselen van het communisme nog eens goed te bestudeeren. Wat deert het of Prof. fljin al uitroept: „Zulk een chaos op het gebied van het geslachtsleven kan slechts de zedelijke, geestelijke en - staatkundige ineenstorting van een volk tengevolge hebben? "Die ineenstorting wordt juist begeerd, als het beste middel om tot het doel te geraken; en zou men zich dan door vooroordeel en van een wegstervende wereld laten weerhouden?

Wat het gezag betreft, dat bestaat voor den geestverwant van Lenin niet. Ten minste niet in den zin, dien wij er aan hechten. Verbeeldt U: een gezag dat zou wortelen in God en door de consciëntie van het volk zou worden aanvaard en bekrachtigd! Kan het dwazer? Het vrije proletariaat regeert. Maar aangezien niet allen kunnen bevelen, doen enkelen dat uit naam van de gemeenschap, en met een geheime staatspolitie als de G.P.OE., die voor niets terugdeinst en aan niemand rekenschap is verschuldigd. Leve de vrijheid van het proletariaat! Dat wil zeggen, de „vrijheid" om zich aan het Schrikbewind, dat in zijn naam heerscht, te onderwerpen. De „vrijheid" om de beginselen van het Marxisme te propageeren, met terzijdestelling van eigen meening. De „vrijheid" om alle maatregelen van de „Heeren" te prijzen en zich er aan te onderwerpen zonder murmureeren, ook al zou men er zelf het slachtoffer van zijn. De „vrijheid" om uit zijn ziel te verwijderen alle overblijfselen van barmhartigheid en medelijden met naar Siberië verbannen koelakken of vermoorde geloovigen

Men verwachte van nuj geen citaten, noch uitvoerige documentatie in deze korte toespraak; maar van geen enkel der zake kundig, eerlijk man, vrees ik eenige tegenspraak.

Wat staat ons nu te doen als geloovigen, als voorstanders der Christelijke moraal, als ver-

Sluiten