Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwqger en een Stadhouder Willem Hl voortzet, en zal men ons steeds bereid vinden om voor ons „heilig ideaal" goed en bloed ten offer te brengen.

Zeker, wij geven ons rekenschap van de groote verplichtingen, die deze houding ons oplegt. Meer dan ooit zijn wij geroepen onszelf te herzien, opdat onze godsdienst zoo zuiver mogelijk zij, onze verdediging van het gezinsleven steeds rekening houde met de heilige rechten van vrouw en kind, onze steun aan het gezag zijn vrijheid van openhartige critiek benoude.

Ik ga nog verder, en ik beweer dat wij eerlijk de fouten van onze huidige samenleving moeten erkennen en bereid moeten worden bevonden alle verbeteringen te aanvaarden, die in den weg eener rustige evolutie mogelijk zijn. Nimmer krjjge men den indruk dat wij contrarevolutionnair zijn in plaats van anti-revolutionnair; reactionnair in plaats van vooruitstrevend zooals het geloovigen betaamt en kampioenen van recht en broederschap in het maatschappelijk verkeer. Maar evenmin zij onze houding dubbelzinnig inzake het woelen en werken der lilde Internationale, logische consequentie van het marxisme en waarnaar de linkerzijde der Ilde Internationale ten onzent steeds meer overhelt, die juichen zou als onze maatschappij in bloed en tranen ten onder ging, als ons nationaal bestaan door het een of ander roode leger werd vertrapt en als daar, in een afzienbare toekomst, op „Neerlands dierb'ren grond" geen spake meer was van vrije ontplooiing van het godsdienstig leven, van een gezinsleven dat alleen karakters vormt en waaraan de heiligste herinneringen onzer jeugd verbonden zijn, van een gezag dat rust in God en steunt op ontzag en hartelijke waardeering.

Andere nationale organisaties, waarmede wij broederlijk willen samenwerken, mogen meer politiek of economisch georiënteerd zijn, wij willen dienst doen als trait d'union tusschen alle Vaderlanders die opkomen voor „Godsdienst, Gezin, Gezag", hoe dan ook geformu-

Sluiten