Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepste wezen ongenaakbaar en onoverwinnelijk zijn. Dat wij door het Geloof sterk zijn en geen mensch vreezen.

Daarom moet ook het gezin ontbonden worden: omdat ons huis, gelijk de Engelschman het zoo typisch zegt, ons kasteel, onze burcht is, omdat wij daar steeds onze kracht vernieuwen, als het leven daarbuiten ons dreigt ten onder te krijgen.

Vrij van alle banden, waardoor hij in evenwicht gehouden wordt, wil het Bolsjewisme den mensch; geestelijk ontworteld en daardoor als de ziellooze machine gemakkelijk naar de hand te zetten.

Weet ge voor de theorieën, die de Sovjets thans ook hiér trachten te doen ingang vinden, beter benaming dan die welke het communisme aan den godsdienst heeft gegeven? Opium voor het volk. Dat is niet het godsgeloof, maar het bolsjewisme.

Godsdienst, gezin en gezag zijn de grondpijlers ook van Nederlands geestelijk leven. Ook van ons bestaan zijn zij de ankers, waardoor wij niet tot speelbal der omstandigheden zijn en niet stuurloos heen en weer geworpen worden door al wat op ons aanstormt. Wanneer het communisme ook hier tegen deze onze goederen gaat stormloopen, na eerst — liefst ongezien — onze stellingen te hebben ondermijnd, dan geschiedt het, omdat wij, als wij deze verloren hebben, krachteloos zijn en al wat onze voorvaderen hebben opgebouwd en ons nagelaten, dan gemakkelijk prooi wordt voor de optrekkende machten.

Niet alleen grondpijlers van ons persoonlijk leven zijn godsdienst, gezin en gezag, maar ook van het volksleven. Uit krachtige, evenwichtige individuen ontstaat een geestelijk sterk volk. En godsdienst, gezin en gezag binden samen tot sterke gemeenschap.

Wordt dit in ons Nederland algemeen erkend?

Antwoord zelve.

Eerst moest op de Zeven Provinciën muiterij uitbreken, alvorens men den ernst der gezagscrisis inzag; eerst moest het zoover komen, dat personen, geroepen om het gezag te doen eerbiedigen, daartegen opstonden!

Sluiten