Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burger, maar om al onze burgers te behouden en hun aller waarachtig welzijn te zoeken.

En alleen de onwillige, die door wil gaan met het ondermijnen en afbreken en slopen, die tegen het belang van het gansche volk wil biijven zondigen, moet worden tegengegaan en belemmerd in zijn misdadig werk.

Nederland biedt-meer dan eenig ander land der wereld een goede woonplaats voor alle goedgezinde burgers, van wat rang of stand ook.

En eindelijk nog een vierde gevaar voor onze beweging.

We noemen als de fundamenten van ons volksbestaan G.G.G. Maar dan moeten die ook in trouw en oprecht als fundamenten worden aanvaard.

Het is niet denkbeeldig, dat velen de drie G's als een bijwagen willen gebruiken achter hun nationalistische locomotief; dat men uit utiliteitsoogpunt aan dien bijwagen zelfs een goede plaats inruimt; dat men voor 'het volk die dingen nuttig en noodig acht; zonder inderdaad te gelooven dat ze de fundamenten van ons volk zijn.

En natuurlijk, zullen we dezulken niet van ons verwijderen. We willen zelfs hen in zekeren zin als onze bondgenooten begroeten; maar we willen onze mooie nationale beweging daardoor niet laten vertroebelen. Het moet dan worden gescheiden optrekken; ieder met een eigen uitgangspunt en principe; om dan zoo mogelijk samen de overwinning te behalen.

Wij zien den Godsdienst niet als een bijzaak, of hoogstens als een utiliteitskwestie, maar als voornaamste peiler van ons volksleven Wij zien het zoo, dat een volk, dat God verlaa moet zinken en te gronde gaan. Wij zien het zoo, dat God als de allerhoogste Majesteit recht heeft op het Nederlandsche volk en op het Nederlandsche land. Dat we allen moeten oproepen om Hem te dienen èn te vreezen.

Daarom dulden we het niet, dat in de pers en op meetings die God gehoond wordt, en dat men Zijn Woord en Wet als verouderd wil

Sluiten