Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van verschillende zijden komt tot ons het verzoek, om de verhouding van „Antico" tot het Nationaal Verbond G.G.G. nader uiteen te zetten. Het zij ons derhalve vergund het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen:

Onder de leuze „Antico" is in de maand September een beweging van Jongeren ontstaan, die zich met kracht verzetten wil tegen bolsjewistische invloeden in Nederland.

Bij nader overleg bleek het echter raadzaam om de beweging niet tot de „Jongeren" te beperken, doch er een zoodanig karakter aan te geven, dat inderdaad van een nationale actie sprake zou kunnen zijn. Bovendien werd de naam „Antico" over het geheel te negatief geacht en gaf men de voorkeur aan een meer positieve leuze, waarbij tevens de mogelijkheid van een afdwalen op onwettige paden zou worden buitengesloten.

Zoo verdween „Antico" en loste zich op in het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag", waarvan de beginselverklaring hier volgt:

Het Verbond heeft als zinspreuk: „Voor God, Nederland en Oranje". Het wil. met kracht bestrijden elke revolutionnaire woeling in Nederland en overzeesche gewesten, en inzonderheid de actie van de HIde Internationale geleid door de Communistische partij.

Het Verbond ontkent elk bestaansrecht van een partij, die slechts omwenteling beoogt en op bevelen uit 't buitenland handelt.

Zijn doel is:

Negatief: Verzet tegen stroomingen, welke het geloof ondermijnen, het gezin ontwrichten, 't wettig gezag aantasten en onze duurgekochte vrijheden bedreigen.

Positief: Handhaving van onze dierbaarste goederen, als een heilig pand door onze vaderen aan ons toevertrouwd: het geloof in God, een vrij en zelfstandig Nederland, onder regeering van ons dierbaar Vorstenhuis.

Sluiten