Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschilpunten niet naar voren worden gebracht in den maatschappehjken strijd tegen het bolsjewisme.

U dankend voor de plaatsing.

Hoogachtend,

EEN ANTICO-BEZOEKER.

Rotterdam, November 1932.

Waarbij de redactie van De Rotterdammer, waarvan de bezadigdheid algemeen bekend is, het volgende aanteekent:

Met dezen inzender, welke overigens waarlijk geen beginseldebat schuwt, wanneer het erom gaat den reformatorischen arbeid van de groote Hervormers te verdedigen, zijn wij het in dezen geheel eens. Wij hopen, dat herhaling voorkomen kan worden.

Sluiten