Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En door een dumpingspolitiek over de geheele wereld (de verkoop van de waren beneden iedere normale prijs) probeert men de sociale en economische toestanden in alle landen te verwarren.

Om onrust te verwekken. Tot voorbereiding van de Russische Heilstaat.

Zoo wordt Rusland het land waar de mensch „verontpersoonlijkt" wordt.

Waar gerechtigheid en liefde met de voeten vertreden wordt.

Natuurlijk is voor dit alles de godsdienst het meest gevaarlijke.

Daarom is de Godsdienst volgens dit regiem ook opium voor het volk.

Lenin zegt en duizenden hebben het hem nagezegd en het toegepast: Elke godsdienstige idee, elke idee van de een of andere God is de gemeenste en laagste infectie.

Jaroslavsky schrijft: Wij hebben onze Sovjet-Unie gesticht juist om te kunnen strijden tegen de verdwazing en het dom houden der arbeiders door den godsdienst.

Boekarin zegt: De bajonetten moeten de overwinning op de godsdienst behalen.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de jeugd, die definitief aan de nog in vele gevallen heerschende godsdienstige invloeden van het gezin moeten onttrokken worden.

Daartoe moeten anti-godsdienstige volksscholen opgericht worden.

Daar moet de jeugd de wapens ontvangen om onder de opkomende generatie definitief de godsdienst te vernietigen.

Zoo wordt het gezin vermoord. Zoo wordt het huwelijk totaal losgemaakt.

Zoo wordt de kinderziel vergiftigd.

En waar alle banden op sexueel gebied geloochend worden, opent dit de weg tot de verschrikkelijkste misstanden.

Op alle mogelijke manieren probeert men de officieele leiders van het kerkelijk leven onschadelijk te maken. En hoe gemakkelijk zijn dan niet overtredingen te vinden, waar hier toch twee wereldbeschouwingen op elk onderdeel op een geweldige manier botsen.

Een predikant werd bij een (schijn) proces gevraagd :

Wilt ge nalaten de Christelijke Godsdienst te onderwijzen ?

„Wij kunnen dat niet", antwoordde hij, want het is de hoogste wet, n.1. Gods Wet die het ons beveelt".

Daarop repliceerde de rechter smalend : „Die wet heeft geen kracht in den Sovjet-Staat. Doe Uw keuze, en wat Uw godsdienst betreft, daar spuw ik op".

W^ie geen lid van deze Communistische partij is en met kracht daaraan meewerkt, is weerloos, rechteloos en werkeloos.

Onwillekeurig denken we aan Openbaringen 13: 17, waarover den laatsteii tijd voor de wederkomst van Jezus geprofeteerd wordt: En niemand magkoopen of verkoopen, dan die het merkteeken van het Beest heeft.

Ieder Christen loopt ieder uur van den dag en van den nacht gevaar gevangen genomen en gevonnisd te worden. Hetzij met den dood, hetzij met verbanning naar het verschrikkelijke Siberië, waar vóór den dood eerst nog wat gewerkt wordt voor den Sovjet-Staat, onder de ellendigste omstandigheden.

En wanneer dan eindelijk na maanden van gevangenschap in de afschuwelijke holen van de G. P. Oe. (een staatsrechtbank, die aan niemand verantwoording schuldig is en zonder proces kan vonnissen) en na lange afmattende verhooren van soms 12 tot 20 uur achter elkaar, het doodvonnis wordt voltrokken, gebeurd dit op de meest onmenschelijke wijze.

Zoo werd de Metropoliet Benjamin vermoord door hem op de paddelwielen van een rivierstoomboot te leggen. Bisschop Ravelsky werd gebonden aan een paal, overgoten met koud water, totdat hij een standbeeld van ijs was geworden en daarna met kogels doorboord. Bisschop Amvony werd aan de staart van een paard gebonden en zoo dood gesleept.

De wijze van de vervolging neemt ook heel dikwijls de vorm van boycot aan.

Zij, die een geestelijk ambt vervullen, ook die koster, ouderling of diaken zijn, zij die predikanten in hun huis nemen of openlijk voor hun geloof uitkomen, deze allen worden uit de gemeenschap gestooten. Zij ontvangen geen levensmiddelenkaart, geen werkkaart, zij mogen niet gebruik maken van publieke vervoermiddelen, zij hebben geen stemrecht.

Sluiten