Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinner aan de 30.000 Protestantsche Salzburgers, die in 1731 midden in den winter uit huis en hof verjaagd, ten deele van hunne in de kloosters gebrachte kinderen beroofd, hun land verlaten moesten. En nog in de vorige eeuw, geen 100 jaar geleden, in 'tjaar onzes Heeren 1837 zijn in Tirol de Zillerthalers om des geloofs wil uitgeweken, zeer tot verdriet van hun eigen Roomsche landgenooten. Een van deze, de vrouw van een logementhouder uit Wisgrund, zeide tot een Protestantsch reiziger: „Ik zou gaarne weten, hoe het eigenlijk met deze arme menschen staat, 't Zijn brave, vlijtige lieden: slechts met hun geloof is 't niet goed gesteld, want zij gelooven niet aan de H. Moedermaagd, en toch zijn zij weer zoo scherp op hun God, als bijna niemand van ons hier."

Zoo werd en bleef Oostenrijk een Roomsch land, scheen het zelfs een burcht voor het Pausdom te zijn. Een drie- vierhonderdduizend Protestanten woonden er nog hier en daar verspreid, maar de meesten hunner scholen in stilte weg, bleven liefst onopgemerkt. Zij genoten in naam gelijkheid van rechten met de RoomschEatholieken (sedert 1868), maar in een land, waar de politie en de ambtenaren zoo groote macht hebben alst in Oostenrijk, hangt de vrijheid, die hun gegund wordt voor een groot deel af van de meerdere of mindere welwillendheid dier beambten. Wij zullen nog gelegenheid genoeg hebben om op te merken, hoe bitter klein die welwillendheid is in een land, waar Roomsch troef is.

Intusschen, sedert een 5-tal jaren schijnt er nieuwe

Sluiten